Header image
Skip Navigation Links  
Subrealisaties: Milieu
Dag van de Natuur 18 & 19 november 2006
De "Dag van de Natuur" kadert in de Provinciale Dag van de Natuur, die een heel weekend behelst.

Het Provinciebestuur van West-Vlaanderen organiseert samen met Natuurpunt en de Gezinsbond ieder jaar in november een werkdag voor natuur en landschap. Met deze werkdag vragen de organisatoren om mee de handen uit de mouwen te steken en om mee zorg te dragen voor natuur en landschap in de gemeente.

De gemeentebesturen worden gevraagd mee te werken bij de uitvoering en ondersteuning van de natuurprojecten. Het stadsbestuur van Roeselare gaat reeds van bij de start mee in het initiatief.

In Roeselare worden in het weekend van de "Dag van de Natuur" 3 projecten ingekaderd.

1.Ter hoogte van het natuurreservaat "De Kleiputten":

1.1 Winterwerkdag in het natuurreservaat De Kleiputten

Op zaterdag 18/11 vindt naar jaarlijkse gewoonte de winterwerkdag plaats in het natuurreservaat "De Kleiputten". Vrijwilligers helpen het natuurreservaat klaar te stomen voor de komende lente. Het verwijderen van wilgenopslag en maaien van riet, aanvullen houtstapelwal, uitdiepen amfibieënpoel, nestkastcontrole,…worden op de werkdag met heel veel vrijwilligers uitgevoerd. De vrijwilligers zijn over het algemeen mensen uit diverse natuurverenigingen, mensen uit de gezinsbond. Ook Barnum, een Roeselaarse secundaire school moedigt haar leerlingen aan om mee te helpen op deze natuurwerkdag.

De werken starten om 9 uur en lopen over de ganse dag door tot 16 uur. Er wordt soep, middagmaal en drank voorzien.

De organisatie ligt vooral in handen van Natuurpunt Mandelstreke, i.s.m. Gezinsbond Roeselare, VZW Leefmilieu Roeselare, Roeselaarse scholen en Stad Roeselare.

Stad Roeselare verleent voornamelijk logistieke steun. Het werkmateriaal wordt geleverd. Er wordt voor de deelnemers een verzekering afgesloten.

1.2 Aanvulling van de aanplanting van de haag thv. de Hoogstamboomgaard:

Enkele jaren terug werd in de onmiddellijke omgeving van het natuurreservaat De Kleiputten een hoogstamboomgaard aangeplant. Op zaterdag zou een deel van de haag rond de hoogstamboomgaard heraangeplant worden.  

Rond de boomgaard is aan vier zijden een gemengde haag aangeplant. Een deel van de planten is uitgevallen. Daarom kwam de vraag vanuit de Gezinsbond om met de Dag van de Natuur de haag weer te mogen aanplanten, zodat ze kan uitgroeien tot een volwaardig dicht groenscherm ronde hoogstamboomgaard. Het plantgoed wordt ter beschikking gesteld van de provincie West-Vlaanderen.

2. Vandaag op zondag 18 november gebeurt een boom- en struikplantdag aan de Onledebeek.

Het domein is opnieuw ingericht, vooral in kader van waterbeheerswerken en heeft zijn natuurlijke, ecologische uitstraling behouden. De werkzaamheden gebeurden vooral in opdracht van de Provincie, de herinrichting van de omgeving valt deels voor Stad Roeselare.

Collega schepen Hoorne zal dit project en de aanplant van vandaag straks toelichten.

Op deze dag verwelkomen we ook heel graag onze compostmeesters, die, zoals op zovele activiteiten, aan de bezoekers en deelnemers van de werkdag hun ervaring over composteren zullen overbrengen. Heel wat afval uit de tuin, vormt immers ideaal materiaal om te composteren of om op een andere manier als bodembedekker aan te wenden. Onze ambassadeurs, zoals ik ze steeds noem, kunnen hier in geuren en kleuren over vertellen.

Vandaag blijkt het ook weer dat dankzij de inzet van al die vrijwilligers, de natuur er wel bij vaart. Door er ook heel wat jongeren en jonge gezinnen bij te betrekken, wordt de appreciatie voor onze natuurgebieden en open ruimte groter, wat heel sterk toe te juichen is.  

Bescherming van hun gebied leidt tot bescherming van heel wat dieren- en plantensoorten.  
Nog meer mensen dan velen denken zijn nog heel enthousiast als er plots in de nabijheid van het natuurreservaat een roofvogel opduikt die er lange tijd niet meer was gezien, of als een vogelsoort die in onze streek verdwenen was, plots weer tot broeden komt!  Vele wintervogeltjes, zoals het roodborstje, winterkoninkje zijn bij vele gezinnen welkome wintergasten voor wie heel spontaan vetbolletjes worden opgehangen,…

Het is onze taak, in het kader van onze "duurzaamheidsverantwoordelijkheid" ernaar te streven dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog wat voeling kunnen hebben met de natuur in al haar aspecten.

Lange termijn denken en planning op het vlak van natuur en milieu zijn meer dan ooit een noodzaak op de dag vandaag.

Degene die dit zowel op beleidsvlak of in het dagelijks leven ontkent of miskent, doet aan struisvogelpolitiek of ontvlucht zijn of haar verantwoordelijkheid en mist dan zeer duidelijk elke burgerzin.

Het dynamisch Roeselaars milieubeleidsplan, 2005-2009 voorziet 74 concrete acties dienaangaande- die hoe dan consekwent en adekwaat met ons allen moeten uitgevoerd worden- indien we willen slagen in onze maatschappelijke opdracht.

Daarom nogmaals mijn welgemeende dank aan al diegene die zich vandaag weer kosteloos ingezet hebben voor  onze natuur!

18 en 19/11/2006
Geert Messiaen,
Schepen van Leefmilieu

(Voor de foto op ware grootte klik "media - foto album -  milieu")

Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -