Header image
Skip Navigation Links  
Subrealisaties: Sport
Nieuwjaarsreceptie Sportverenigingen op 8 januari 2006
2005 was voor velen onder ons ongetwijfeld een bewogen jaar en dit op alle vlakken.

Allereerst wil ik allen danken die zich op de één of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt in hun sportvereniging. Ik onderlijn hier graag het grote aantal vrijwilligers dat actief is in de sportcubs.

Roeselare mag dan van provincienestje tot een volwaardige centrumstad zijn uitgegroeid, het zijn alle sportieve realisaties van zovele sportverenigingen en in het bijzonder van KSV Roeselare en volleybalclub Knack-Randstad die het afgelopen jaar de stad bekend maakte tot buiten de West-Vlaamse grenzen.  Deze sportieve realisaties van onze sportverenigingen hebben Roeselare meer dan ooit op de kaart gezet en een meerwaarde gegeven.

Ons sportbeleid is er op gericht om alle sportverenigingen of ze nu op professionele- ,semi-professionele- of op vrije vrijwillige basis werken, op gelijke voet te behandelen en te stimuleren. De professioneel uitgebouwde sportaccomodaties op Schiervelde hebben Roeselare natuurlijk op de nationale sportkalender geplaatst. Het is een realisatie waaraan gans sportief Roeselare zich optrekt, maar even belangrijk is voor mij de vrije sportbeoefenaar. Alleen jammer dat  wij in onze aandacht voor de motivatie van de amateursporter  “alweer” niet zo best gevolgd worden door de hogere overheid. Zo werden door de heer Anciaux, minister van sport tussen haakjes , de subsidies ( voor Roeselare toch een jaarlijkse 15.000 € )voor  promotieacties voor de jeugdsport afgeschaft.

Omdat wij dit zelf zo belangrijk blijven vinden, hebben we recent zelf voor een alternatief gezorgd – in de zin van speciale subsidies voor clubs die een actief jeugdbeleid voeren en dit voor een totaal pakket van 65.000 € naast de bestaande subsidiëring van 62.500 € – met andere woorden 172.500 € subsidiëring voor onze sportverenigingen voor het seizoen 20025-2006 ! straks meer daarover.

Bijzonder aangenaam en zeer leerrijk heb ik  onze “Ronde van Roeselare” ervaren.
Samen met het dagelijks bestuur zijn we inderdaad gedurende praktisch een volledig  jaar al onze sportverenigingen gaan bezoeken en vooral gaan beluisteren naar de noden, problemen, verzuchtingen en noem maar op. Van iedere ontmoeting werd een verslag opgesteld, binnenkort leggen we U hiervan de resultaten voor.

En tot slot van mijn inleiding nog deze bedenking – als schepen van sport blijf ik de droom koesteren dat de site Schiervelde eens zal en moet uitgroeien tot één groot centrum waar alleen sport wordt beoefend.
Er zijn nog heel wat mogelijkheden qua terreinuitbreiding:
- Waarom zou daar geen wielerpiste kunnen komen?
- Een open zwembad?
- Een tennishal?
- Het totaal terug in gebruik nemen van de expohallen voor allerhande sportbeoefening enz ...enz ...noem maar op!
Het beleid moet en zal in die richting denken.  

Welke projecten willen en zullen we op sportief vlak nog verwezenlijken in 2006.

Ik geef een opsomming : ( 7 projecten )
 
1- Op 2 april zullen we met de nodige randanimatie op het Rumbeekse Kerkplein en het Polenplein de doortocht van de Ronde van Vlaanderen als sluitstuk van de Vlaamse wielerweek verzorgen. Een werkgroep is momenteel hieromtrent druk in de weer en meer zelfs, weken vooraf zal men in de straten van Roeselare merken dat de Ronde van Vlaanderen na decennia opnieuw door onze stad zal trekken.

2- Een sportbeleidplan zal opgesteld worden.
Het is onze bedoeling hiermede een duidelijke missie te bepalen voor de sportdienst, gegevens te verzamelen vanuit de sportdienst en onze sportverenigingen om duidelijke doelstellingen en acties af te bakenen. Onze Ronde van Roeselare bij al onze sportverenigingen gaf hier reeds mede de aanzet toe ... zodat – zoals reeds gezegd heel wat bruikbare info werd opgeslagen om een visie op korte-, middellange- en lange termijn te verwezenlijken .

3- Verder afhuren van sportaccomodaties van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren en onderhandelen met de schooldirecties om het aantal uren uit te breiden. ( nu reeds met het VTI, het Klein Seminarie, de Stedelijke basisschool ( het  Beekkwartier ), De Gemeenteschool Rumbeke en straks met het VMS, en het MPI Idesbald.

4- Het nieuwe reglement ter ondersteuning van de jeugdsport
Naast de bestaande subsidiepot van 62.500 € wordt 65.000 € specifiek voorzien voor de jeugd in de zin van:
- Een vaste toelage per jeugdploeg of categorie van 150 € - totaal voorziene budget 40.000 €.
- Een vaste toelage van max 150 € voor het organiseren van een infosessie of stage ivm jeugdwerking - totaal voorziene budget 15.000 €.
- En 10.000 € wordt voorzien voor het opmaken van een brochure inhoudend alle sportverenigingen – deze brochure zal aan elke leerling van onze onderwijsinstellingen overhandigd worden – en zal ter beschikking liggen in onze sportaccomodaties, bibliotheek, stadsdiensten ... )

5- Verder organiseren door de sportdienst van sportactiviteiten voor de jeugd met permanente evaluatie en bijsturing: Zo denk ik aan watergewenning,sportklassen, sportkampen enz ...

6- Realiseren van een mountainbikeroute in Roeselare in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. In overleg met Westtoer wordt een parcours uitgestippeld en gerealiseerd. Westtoer neemt de signalisatie en de promotie voor zijn rekening, de stad staat in voor het onderhoud. Een werkgroep olv Björn Leenkneght is momenteel hiermede druk in de weer.

7- Onze maatschappij kent een stijging van het aantal senioren. Het is belangrijk dat deze groep zowel fysiek als geestelijk actief blijft. Voor het aanbieden van
sportactiviteiten, aangepast aan de mogelijkheden van deze leeftijdsgroep, is er ongetwijfeld een taak weggelegd voor de lokale overheid. Om deze reden zal een behoeftenonderzoek naar seniorensport gedaan worden en zal een seniorensportproject opgestart worden.

Heel wat uitdagingen, duidelijke projecten – dit zijn geen voornemens – geen beloftes - maar items die we samen met u, samen met onze sportdienst, met onze raad van bestuur en de Algemene vergadering zullen uitwerken en realiseren.

Rest me U en allen die u nabij zijn, geluk, voorspoed en een goede gezondheid en veel sportgenot en .... ander genot ook natuurlijk te wensen in het nieuwe jaar!

Geert Messiaen
Schepen sport

08/01/2006


Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -